Πλατφόρμα 3K Billing

Το σύστημα τιμολόγησης και έκδοσης λογαριασμών 3K Billing έχει σχεδιαστεί για σύνθετα περιβάλλοντα τιμολογησης και παρέχει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, καθιστώντας ευκολότερη τη σχεδίαση, διάθεση και τιμολόγηση νέων προϊόντων και υπηρεσίών.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του 3Κ Billing παρέχει:

 • Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Τιμολόγησης
 • Ευελιξία
 • Βελτιωμένο TTM (Time to Market)
 • Επεκτασιμότητα
 • Χαμηλό Kόστος Kτήσης

Υποστήριξη για Σύνθετα Σενάρια Χρέωσης (Billing)

Το 3K Billing υποστηρίζει την τιμολόγηση τόσο απλών όσο και σύνθετων ιεραρχιών πελατών, λογαριασμών (accounts) και προϊόντων π.χ. τα τέλη που υπολογίζονται και αφορούν στο προϊόν Α επηρεάζουν μια έκπτωση για το προϊόν Β, όπου τα προϊόντα Α και Β ανήκουν στην ίδια προϊοντική ιεραρχία.

Πολλαπλοί τύποι λογαριασμών (απαιτήσεων, υποχρεώσεων) μπορούν να οριστούν ανα συναλλασόμενο για να καθοδηγήσουν τα έσοδα και τα κόστη ανάλογα π.χ. Interconnect Partner.

Πολλαπλοί τύποι τιμολόγίων/αναφορών π.χ. τιμολόγιο για λογαριασμό απαιτήσεων, αναφορά (report) για λογαριασμό υποχρεώσεων.

Ιεραρχίες Σύνθετης Χρέωσης

multiproduct
multibill

multicustomer1
multicustomer2

Δομή Συστήματος

Το 3Κ Billing βασίζεται σε ένα σύνολο ανεξάρτητων υποσυστημάτων. Κάθε υποσύστημα διαχειρίζεται και εκτελεί ξεχωριστές εργασίες, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα του συνολικού συστήματος. Το αποτέλεσμα της εργασίας ενός υποσυστήματος π.χ. rating engine, αποτελεί είδοσο (input) προς επεξεργασία για ένα άλλο υποσύστημα π.χ. billing engine. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διακριτά σημεία στη διαδικασία της τιμολογησης στα οποία ο οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ορθή τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα υποσυστήματα του 3Κ Billing είναι τα ακόλουθα:

 • Rating Engine
 • Billing Engine
 • Invoicing Engine
 • Cache Engine
 • Expressions Parser

Rating Engine

Το υποσύστημα Rating Engine είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης εξωτερικών γεγονότων (κλήσεις, περιεχόμενο, μετρήσεις ενέργειας κ.λπ.) και να εφαρμόσει τις σχετικές τιμολογιακές πολιτικές (ταρίφες).

Περισσότερες από μία ταρίφα μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μεμονωμένο γεγονός και όλα τα τέλη υπολογίζονται και σχετίζονται με τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με το μοναδικό τους αναγνωριστικό π.χ. Αριθμός Μετρητή.

rating

 • Εκφράσεις/Συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη χρησιμοποιούνται για την αποκωδικοποιήση εξωτερικών γεγονότων και την αντιστοίχιση της πληροφορίας που φέρουν στην εσωτερική κοινή δομή του 3Κ Billing.
 • Υποστήριξη για πολλαπλούς τύπους γεγονότων (κατανάλωση ενέργειας, κλήσεις, περιεχόμενο, παραμέτρους παρακολούθησης SLA, κλπ).
 • Περισσότερες από μία ταρίφα μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μοναδικό γεγονός, π.χ. υπολογισμός των εσόδων, του κόστους και την αντίστοιχη χρέωση ανταγωνιστή.
 • Υποστήριξη αθροιστων (rating aggregates) για την υλοποίηση λειτουργικότητας όπως έλεγχος πιστωτικού ορίου, δωρεάν λεπτά, εκπτώσεις ποσότητας (volume discounts), reporting κ.λπ.
 • Πρόσβαση στο υποσύστημα Cache Engine για την άμεση λήψη πληροφορίας όπως τιμοκατάλογοι, πίνακες παραμετροποίσης προϊόντων κ.α. που βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του συστημάτος.
 • Υποστήριξη πλήρους ιστορικού μεταβολών.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία Ανάκλησης / Επανυπολογισμού.

Billing Engine – Invoicing Engine

To υποσύστημα Billing Engine είναι υπεύθυνo για τη διαδικασία της συλλογής όλων των στοιχείων που συμμετέχουν στον κύκλο τιμολόγησης. Αυτό το επιτυγχάνει εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές ταρίφες (billing tariffs) και τους αντίστοιχους αθροιστές (billing aggregates). Στο τέλος της διαδικασίας αυτής το υποσύστημα Billing Engine οριστικοποιεί τα τελικά ποσά τιμολόγησης στον λογαριασμό του πελάτη.

To υποσύστημα Invoicing Engine είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία παραγωγής/εκδοσης των τιμολογίων που βασίζονται σε καθορισμένα από το χρήστη πρότυπα τιμολόγιων (invoice templates) και τα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων ως αντικείμενα δεδομένων ή στο σύστημα αρχείων ως αρχεία. Το «προϊον» αυτης της διαδικασίας αποστελλέται στον εκτυπωτικό οίκο για εκτύπωση και αποστολή στον τελικό πελάτη ή μπορεί να χρησιμοποιθεί στα πλαίσια ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του τιμολογίου.

billing

Billing Engine
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμες ταρίφες τιμολόγησης και αθροιστών μέσω οριζόμενων εκφράσεων/συναρτήσεων και πινάκων αναζήτησης (lookup tables).
 • Υιοθετεί μοντέλο προτεραιότητων στις ταρίφες και τους αθροιστές, έτσι ώστε το αποτέλεσμα μίας ταρίφας/αθροιστή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο. Οι προτεραιότητες αυτές μπορούν να αλλάξουν από τους τελικούς χρήστες.
 • Οι ταρίφες και οι αθροιστές που υπολογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντα λογαριασμό μπορούν να αποθηκευτούν (παραμετροποιήσιμο) και να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικούς.
 • Υποστήριξη πλήρους ιστορικού μεταβολών.
 • Υποστήριξη πολλαπλών τύπων τιμολογίων και διαφορετικών κανόνων τιμολογησης.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία Ανάκλησης / Επανατιμολόγησης / Αναβολής.
Invoicing Engine
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμα πρότυπα τιμολογίων μέσω οριζόμενων από το χρήστη εκφράσεων/συναρτήσεων και πινάκων αναζήτησης.
 • Διαφορετικά πρότυπα τιμολογίων ορίζονται ανά τύπο τιμολόγιου, πελάτη και προϊόντος.
 • Τα πρότυπα τιμολογίων λειτουργούν σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων του 3K Billing, καθώς και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικά συστήματα, π.χ. ERP, CRM.
 • Υποστήριξη πλήρους ιστορικού μεταβολών.

Cache Engine – Expression Parser

Το υποσύστημα Cache Engine είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των δεδομένων στη μνήμη του συστήματος για γρήγορη ανάκτηση χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αυτή η μηχανή χρησιμοποιείται από τα υποσυστήματα του 3Κ Billing, για την πρόσβαση σε στοιχεία υπηρεσίων/προϊόντων, ταριφών/αθροιστών, πίνακων αναζήτησης κ.α.

Το υποσύστημα Parser Expression είναι μια ισχυρή ενσωματωμένη μηχανή που εκτελεί σε πραγματικό χρόνο κώδικα (εκφράσεις/συναρτήσεις) γραμμένο σε VBScript, JavaScript ή Perlscript. Η μηχανή αυτή υποστηρίζει προηγμένες δομές δεδομένων (hashtables , sortedlists, κλπ) και ισχυρές ενσωματωμένες λειτουργίες/συναρτήσεις μαθηματικών, βάσεων δεδομένων, τιμολόγησης, πρόσβασης στην Cache Engine και πολλές άλλες. Αν χρειαστεί, έμπειροι διαχειριστές μπορούν να προσθέσουν περισσότερες ενσωματωμένες λειτουργίες μέσω .Net βιβλιοθηκών.

cache

Βασικές Οντότητες

 • Προϊόντα
 • Υπηρεσίες
 • Εξοπλισμός
 • Ταρίφες
 • Αθροιστές
 • Πίνακες αναζήτησης

Προϊόντα

Στο 3K Billing ένα προϊόν αποτελεί των συνδυασμό των υπηρεσιών, του εξοπλισμού, των ταριφών, των αθροιστών, των εκφράσεων/συναρτήσεων και των πινάκων αναζήτησης που απαιτούνται για να παραδοθεί ένα προϊόν προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες του πελάτη.

Το 3K Billing επιτρέπει να ρυθμίσετε εύκολα ή να αλλάξετε κάποια από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ένα προϊόν και να προσαρμοστεί αμέσως στις νέες απαιτήσεις ή και τις αλλαγές της αγοράς. Η προσθήκη μίας νέας ταρίφας σε ένα υπάρχον προϊόν ή η αλλαγή της έκφρασης/συνάρτησης που ορίζει το αποτέλεσμα μίας υπάρχουσας ταρίφας γίνεται άμεσα μέσω του γραφικού περιβάλλοντος του συστήματος χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη για αναμεταγλώττιση (recompilation) ή διαχείριση πολύπλοκων αρχείων ρυθμίσεων.

Υποστήριζεται η αναβάθμιση ή υποβάθμιση ενός προϊόντος, καθώς πολλαπλές ταρίφες μπορούν να εκχωρηθούν ή να αφαιρεθούν, προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος που αυτό τιμολογείται.

products

Υπηρεσίες / Εξοπλισμός

Η πραγματική υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, π.χ. παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας κ.λπ. Κάθε προϊόν έχει τουλάχιστον μία υπηρεσία και όλα τα γεγονότα και οι σχετικές επιβαρύνσεις οδηγούνται σε υπηρεσίες που βασίζονται στο συγκεκριμένο μοναδικό αναγνωριστικό τους π.χ. CLI στην περίπτωση των υπηρεσιών τηλεφωνίας ή κωδικός μετρητή σε περίπτωση παροχής ενέργειας.

Ο εξοπλισμός είναι συνήθως ένα φυσικό στοιχείο που παρέχει την πραγματική υπηρεσία στον πελάτη, π.χ. Smart Meter, Modem, τηλεφωνική συσκευή, κ.λπ.

Ταρίφες

Οι ταρίφες αποτελούν το κύριο συστατικό υπολογισμού χρέωσεων του σύστηματος. Καθορίζουν τους κανόνες για τον υπολογισμό των τελών και πότε να εφαρμοστούν. Οι ταρίφες μπορούν να είναι χρεώσιμες ή μη χρεώσιμες και ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

 • Ταρίφες Rating
 • Ταρίφες Billing

Κύριοι τύποι ταριφών

 • Ταρίφες χρήσης
 • Ταρίφες έκπτωσης
 • Πάγιες ταρίφες
 • Φορολογικές ταρίφες
 • Ταρίφες κόστους
 • Συγκριτικές ταρίφες

Οι ταρίφες ρυθμίζονται μέσω των εκφράσεων/συναρτήσων που εκτελεί ο Expression Parser και των πινάκων αναζήτησης που βρίσκονται στη μνήμη για άμεση πρόσβαση. Το σύστημα υποστηρίζει ιστορικό διαχείρισης όλων των ταριφών. Οι χρεώσεις που παράγονται από μία ταρίφα καθώς και ο τρόπος που αυτή ενεργοποιείται μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Οι ταρίφες ομαδοποιούνται σε πακέτα (tariff groups). Διαφορετικά προϊόντα μπορούν να μοιραστούν την ίδια ταρίφα ή πακέτο ταριφών μεγιστοποιώντας έτσι την επαναχρησιμοποίηση των ρυθμίσεων και την ελαχιστοποίηση του χρόνου και κόστους υλοποίησης.

Αθροιστές

Είναι τα βασικά στοιχεία που συγκεντρώνουν τιμές δεδομένων και χρησιμοποιούνται από τις ταρίφες ή και σε αναφορές (reporting).

Οι αθροιστές ενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία των Rating και Billing Engines και υποστηρίζουν τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Άθροισμα
 • Ελάχιστη τιμή
 • Μέγιστη τιμή

Οι αθροιστές παραμετροποιούνται όπως και οι ταρίφες μέσω εκφράσεων/συναρτήσων που εκτελεί ο Expression Parser και τους πίνακες αναζήτησης που βρίσκονται στη μνήμη για άμεση πρόσβαση. Το σύστημα υποστηρίζει ιστορικό διαχείρισης όλων των ταριφών.

Πίνακες Αναζήτησης

Οι πίνακες αναζήτησης αποτελούν δομές δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση των προϊόντων, των ταριφών και των αθροιστών. Η Cache Engine παρέχει άμεσα τα στοιχεία αυτά σε όποια υποσύστημα τα χρειάζεται. Το 3K Billing υποστηρίζει πολλαπλούς μηχανισμούς για την ανάκτηση δεδομένων από τους πίνακες αναζήτησης (Μονό Κλειδί, Πολλαπλά Κλειδιά, Best Match κ.α.).

Αρχιτεκτονική Συστήματος

 • Τα επιμέρους υποσυστήματα του 3K Billing είναι υλοποιημένα σε περιβάλλον Microsoft .NET
 • Για την αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιείται το RDBMS Microsoft SQL SERVER
 • To 3K Billing διαθέτει APIs για τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Τιμολόγησης. Σύνθετα μοντέλα τιμολόγησης προϊόντων/υπηρεσιών μπορούν να υλοποιηθούν με το συνδυασμό των βασικών οντοτήτων του συστήματος.
 • Επαναχρησιμοποίηση (Reusability). Ταρίφες, αθροιστές και εκφράσεις/συναρτήσεις μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως έχουν ή να αντιγραφούν και στη συνέχεια να ρυθμιστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.
 • Παρέχει ένα πλαίσιο για τη γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση προϊόντων και έτσι βελτιώνεται σημαντικά ο χρόνος εισαγωγής τους στην αγορά.
 • Παρέχει δυνατότητα επεκτασιμότητας για να υποστηρίξει οποιουδήποτε μεγέθους εγκατάσταση.
 • Ευελιξία για να υποστηρίξει οποιαδήποτε ανάγκη τιμολόγησης μέσω του ισχυρού μηχανισμού εκφράσεων/συναρτήσεων. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν νέες εκφράσεις ή να πραγματοποιήσουν αλλαγή υπαρχόντων.
 • Πλήρης υποστήριξη ιστορικού για όλες τις οντότητες του συστήματος.
 • Πίνακες αναζήτησης και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα μέσω της Cache Engine.
 • Ισχυρή μηχανή τιμολόγησης που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των στοιχείων κόστους, τις προμήθειες, χρεώσεις ανταγωνισμού κ.λ.π.
 • Υποστηρίζει ενοποιημένα τιμολόγια, ακόμη και για ετερογενή προϊόντα, π.χ. τηλεφωνία και ηλεκτρική ενέργεια.
 • Υποστήριξη για iOS / Android companion APP για τους πελάτες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα τιμολόγια, οικονομικά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, στοιχεία μετρήσεων, κ.α.